和弦: C#aug7

- 指法 C#aug7

音符: A B C#/Db E#/F
Fret → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
弦 1
E#/F
A
B
C#/Db
弦 2
B
C#/Db
E#/F
A
弦 3
A
B
C#/Db
E#/F
弦 4
E#/F
A
B
C#/Db
弦 5
A
B
C#/Db
E#/F
弦 6
E#/F
A
B
C#/Db

指法 C#aug7

1) 7 8 7 01 01 7
E
B
G
D
A
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
指示

手指1在品7在弦6.
手指2在品7在弦4.
手指3在品7在弦1.
手指4在品8在弦5.
弦3空弦
弦2空弦
这些建议是自动生成的,如果您觉得它们太复杂,请查看其它不同的组合。

Last Update: 2022年12月9日 2:33:33